Knowledgebase | Web Hosting Support

Search:     Advanced search

ไชโย โฮสติ้ง มีบริการติดตั้ง โปรแกรม opensource ให้หรือไม่ ?

Add comment
Views: 5887
Votes: 2
Comments: 0
Posted: 04 ก.ย., 2008
by: Apinya K.
Updated: 31 มี.ค., 2011
by: Apinya K.
ทาง ไชโย โฮสติ้ง มีบริการติดตั้ง โปรแกรม opensource ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ โฮสติ้ง กับ ไชโย โฮสติ้ง
โดยลูกค้าสามาถแจ้งความประสงค์ในการขอติิดตั้งโปรแกรม opensource
ได้ผ่านทางระบบบ support  ของ ไชโย โฮสติ้ง โดยไปที่

http://support.chaiyohosting.com
click ที่ icon "Submit a Ticket"

หรือไปที่

http://support.chaiyohosting.com/index.php?_m=tickets&_a=submit


1. ทำการเลือก Software Installation ขอความช่วยเหลือลงโปรแกรม
2. click "Next"
3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน
4. กดปุ่ม "Submit"
5. คำร้องในการขอติดตั้งโปรแกรม opensource ของคุณจะถูกส่งมาถึง
เจ้าหน้าที่ของเรา

เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม opensource ให้เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งข้อมูลในการเข้าใช้งานให้ต่อไป