Knowledgebase | Web Hosting Support

Search:     Advanced search

สามารถใช้ Micrisoft Outlook, Euroda หรือ โปรแกรมอีเมล์ อื่น ๆ ได้หรือไม่

Add comment
Views: 6263
Votes: 2
Comments: 0
Posted: 03 ก.ย., 2007
by: Admin A.
Updated: 03 ก.ย., 2007
by: Admin A.
สามารถใช้กับโปรแกรมที่สามารถใช้งาน POP3 email ได้ทุกโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม Microsoft Outlook และ Eudora ด้วย

Others in this Category

document Email forwarding คืออะไร
document Email alias คืออะไร
document Mailing list คืออะไร
document ถ้าต้องการใช้ Micrisoft Outlook ในการรับส่งอีเมล์ จะต้องทำอย่างไร
document พื้นที่สำหรับอีเมล์และพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ของโฮสติ้งที่ใช้บริการมีการแบ่งอย่างไ ร
document ถ้าต้องการเรียกเรียกดูอีเมล์ จากเว็บจะต้องทำอย่างไร
document ทำไมคนอื่นจึงไม่สามารถส่งอีเมล์มาให้ได้อีเมล์จะถูกตีกลับตลอดเวลา
document เราสามารถป้องกันอีเมล์ที่เป็น Spam ได้อย่างไร
document ถ้าต้องการใช้ Micrisoft Outlook Express ในการรับส่งอีเมล์ จะต้องทำอย่างไร
document ถ้าต้องการใช้ Mozilla Thunderbird ในการรับส่งอีเมล์ จะต้องทำอย่างไร
document ถ้าต้องการใช้ Mail ใน Mac OS รับส่งอีเมล์ จะต้องทำอย่างไร
document user สามารถแก้ไขรหัสผ่านของอีเมล์เองผ่าน control panel ได้อย่างไร
document ต้องการใช้งานใน E-mail ของ Google Apps ต้องทำอย่างไร
document ขั้นตอนการลงทะเบียน สมัครใช้งานบริการ E-mail กับ Google Apps
document วิธีการเปลี่ยน password ของ email-account ผ่านทาง Webmail ในระบบ MailEnable
document การย้าย e-mail
document วิธี การตั้งค่าอีเมลล์ account ผ่าน Iphone
document การเพิ่มเวลาในการรับอีเมลล์
document การเข้าดู Internet Header(Microsoft Outlook)
document การเข้าดู Internet Header (Outlook Express)
document ขั้นตอนการสมัครใช้ domains.live.com
document การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)
document รวมอีเมลจากบัญชีต่างๆ ด้วย Mail Fetcher(Gmail)
document การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ วินโดว์โฟน (Windows Phone)
document ขั้นตอนการใช้งาน Control Panel Plesk v.11 สร้าง แก้ไข หรือลบ e-mail account
document วิธีการ setting "Email Account" บนโปรแกรม Outlook 2013
document การใช้งาน ระบบ mailEnable (การเปลี่ยน Password, การเปลี่ยน Charset, ตั้งค่า Auto Response, Email Signature)